Vedtekter

Vedtatt 7. 10. 2001

§ 1

Cogito ble stiftet 18. Januar 1998 som en forening for tanke, kunst og sosial fornyelse. Disse vedtektene erstatter midlertidige vedtekter fra stiftelsesdatoen. Foreningens navn og postadresse er: c/o Knut Arild Melbøe Hofsfossveien 24A 3517 HØNEFOSS

§ 2

Forum Cogito er en frittstående ideell forening. Den tilstreber sosiale rom hvor menneskets erkjennende og skapende evner kan komme til utfoldelse. Foreningen knytter an til antroposofien, forstått som en individuell erkjennelses- og utviklingsvei.

§ 3

Foreningen ledes av et styre som til enhver tid skal bestå av minst 3 medlemmer. Styremedlemmene er på valg hvert år. Styremøtene er åpne for alle foreningens medlemmer. Styret har ansvaret for foreningens drift og kontinuitet. Styrevedtak skal være enstemmige. Styret kan foreslå opptak av nye medlemmer for årsmøtet.

§ 4

Styret legger hvert år frem et fullstendig regnskap og en aktivitetsrapport for årsmøtet.

Innkalling og saksliste for årsmøtet skal sendes til alle medlemmer senest 3 uker før den fastsatte møtedatoen.

Alle medlemmer har rett til å fremme forslag for årsmøtet.

Alle årsmøtevedtak må fattes med minst 3/4 flertall.

§ 5

Forum Cogitos virksornhet består per i dag (2001) av:

Studiearbeid

Foredrags- og seminarvirksornhet

Tekstverksted/tankesmie

Cogito forlag, som foreløpig bare utgir tidsskriftet Cogito

Styret har det overordnede ansvaret for drift og distribusjon av tidsskriftet Cogito

Nye initiativer og virksomheter kan dannes og opptas i foreningen ved behov og etter enstemmig tilslutning fra styret.

Foreningen ser det som naturlig å samarbeide med andre initiativer, virksomheter, grupper etc. hvor dette anses som fruktbart.

§ 6

Alle som finner noe meningsfylt i foreningens virksomhet, kan bli medlemmer i foreningen. Medlemskontigenten fastsettes av årsmøtet

§ 7

Foreningen ser det ikke som et mål å vokse til en slik størrelse at det utvikles et byråkrati men vil heller inspirere til nye frittstående initiativer.

§ 8

Foreningens årsmøte skal hvert år finne sted innen utgangen av 2. kvartal. Ekstraordinære årsmøter skal innkalles dersom et enstemmig styre eller 3/4 av medlemmene krever det.

§ 9

Oppløsning av foreningen kan bare skje etter enstemmig styrevedtak som må godkjennes av 3/4 av en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10

Ved en ev. oppløsning skal foreningens navn administreres av styret. Foreningens materielle verdier skal likeledes forvaltes av styret. Dersom ingen ny virksomhet i tråd med formålsparagrafen blir etablert, skal de tilfalle en organisasjon med tilsvarende eller lignende formål, eller hvis dette ikke er mulig, en rent humanitært arbeidende organisasjon.

Underskrevet av: Rigmor Haugen Jensen, Ole Harald Dahl, Eli Beathe Hestnes og Lasse Næss